Zakres usług Kancelaria Adwokacka Gdynia
Zakres usług Kancelarii

Prawo cywilne

Prowadzone przez Kancelarię sprawy cywilne dotyczą też roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, umów zawartych z biurami podróży, zarządu nieruchomościami i ich odzyskiwania, w tym reprywatyzacji.
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • doradztwo i reprezentowanie Klienta na każdym etapie postępowania zarówno sądowego, jak i pozasądowego
 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych
 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikacja projektów umów, m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, agencyjnej, zlecenia, o dzieło, umów o roboty budowlane, komisu, kredytu, ubezpieczenia, leasingu, cesji, przejęcia długu
 • rozwiązywanie problemów związanych z roszczeniami wynikającymi z umów, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, niezgodności towaru z umową, kar umownych
 • prowadzenie procesów
 • sprawy egzekucyjne
Zakres usług Kancelarii

Pomoc Prawna dla Przedsiębiorców i innych podmiotów / Sprawy gospodarcze

Kancelaria przygotowana jest do świadczenia obsługi prawnej dla firm niezależnie od ich struktury i formy organizacyjnej.
 • umowy handlowe
 • spory sądowe i pozasądowe
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców
 • sporządzanie opinii prawnych
 • prawo korporacyjne i gospodarcze
 • zamówienia publiczne
 • audyt prawny spółek i przedsiębiorstw
 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych
 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikacja projektów umów,
 • rozwiązywanie problemów związanych z roszczeniami wynikającymi z umów


Kancelaria świadczy także doradztwo prawne dla podmiotów, które nie zajmują się działalnością gospodarczą (stowarzyszenia, fundacje, również jednostki samorządu terytorialnego), a także dla osób fizycznych.
Zakres usług Kancelarii

Prawo Bankowe

Kancelaria prowadzi wraz z adwokatem Grzegorzem Sikorskim przełomową dla wszystkich „frankowiczów” w Polsce sprawę Państwa Dziubak (sprawa C 260/18), w której Sąd postanowił o skierowaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiewających wątpliwości interpretacyjne dotyczące skutków zawarcia przez bank w umowie kredytowej niedozwolonych postanowień umownych, związanych z indeksacją do kursu CHF.

Kancelaria oferuje:
 • analizę prawną umowy kredytowej zarówno pod względem przepisów krajowych, jak i prawa unijnego,
 • kompleksową usługę prowadzenia sprawy zarówno na etapie przedsądowych negocjacji z bankiem, jak i postępowania sądowego we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym,
Zakres usług Kancelarii

Prawo Obrotu Nieruchomościami

Zajmujemy się kwestiami dotyczącymi najmu lokali oraz obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
 • odzyskiwanie nieruchomości tzw. grunty warszawskie, nieruchomości zabrane na podstawie dekretu PKWN
 • spory związane z wywłaszczeniem nieruchomości
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza ksiąg wieczystych, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych
 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe itd.
 • analiza i sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy
 • pomoc przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów dotyczących nieruchomości
 • doradztwo oraz opracowywanie umów cywilnoprawnych koniecznych przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych, jak również wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego
 • obsługa prawna i reprezentacja Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciach budowlanych
Zakres usług Kancelarii

Prawo Rodzinne i Spadkowe

Prowadzenie spraw o:
 • rozwód i separację
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • ustalenie miejsca pobytu z dzieckiem, w tym rodziców będących obywatelami państw obcych
 • alimenty
 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zabezpieczenie spadku
 • zachowek
 • uznanie na niegodnego dziedziczenia
 • związanych z podatkiem od spadków i darowizn
Zakres usług Kancelarii

Prawo Karne

Praktyka prawa karnego i spraw karnych:
 • obrona w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego na poziomie wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym
 • obrona i reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądem
 • sporządzanie pism i wniosków procesowych, w tym: apelacje, kasacje, wnioski odszkodowawcze za niesłuszne skazanie, sprawy przed Trybunałem w Strasburgu
Zakres usług Kancelarii

Prawo Administracyjne

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi:
 • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów adm. państwowej, oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Zakres usług Kancelarii

Prawo własności intelektualnej i autorskiej, oraz prawo nowych technologii

Praktyka prawa własności intelektualnej:
 • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych,
 • przygotowanie umów oraz negocjacje w sprawach dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, a także umów licencyjnych,
 • przygotowywanie umów i doradztwo w zakresie prawa nowych technologii oraz prawa konkurencji,
 • prowadzenie sporów sądowych w sprawach opisanych wyżej.
Zakres usług Kancelarii

Prawo egzekucyjne

Reprezentowanie klienta w sprawach egzekucyjnych.

Zadzwoń do nas


+48 (58) 781 76 67 lub umów się z nami na spotkanie. Świadczymy pełną pomoc prawną, a także reprezentujemy Klientów
w procesach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.


Skontaktuj się z nami
Copyrights by Kancelaria Adwokacka Agnieszka Plejewska © All rights reserved.