lub umów się z nami na spotkanie.

+48 (58) 781 76 67

Świadczymy pełną pomoc prawną, a także reprezentujemy Klientów w procesach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.

ZADZWOŃ DO NAS

Siedziba kancelarii

 

ul. S. Batorego 9/23

81-365 Gdynia

Wskazówki dojazdu

Informacje kontaktowe

Copyrights by Kancelaria Adwokacka Agnieszka Plejewska © All rights reserved.

Tel:       +48 58 781 76 67

Mob:    +48 601 64 94 81

Fax:      +48 58 661 82 54

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZAKRES 
USŁUG

Prawo cywilne

Zakres usług Kancelarii

Prowadzone przez Kancelarię sprawy cywilne dotyczą też roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, umów zawartych z biurami podróży, zarządu nieruchomościami i ich odzyskiwania, w tym reprywatyzacji.

 • udzielanie porad prawnych

 • sporządzanie opinii prawnych

 • doradztwo i reprezentowanie Klienta na każdym etapie postępowania zarówno sądowego, jak i pozasądowego

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych

 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikacja projektów umów, m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, agencyjnej, zlecenia, o dzieło, umów o roboty budowlane, komisu, kredytu, ubezpieczenia, leasingu, cesji, przejęcia długu

 • rozwiązywanie problemów związanych z roszczeniami wynikającymi z umów, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, niezgodności towaru z umową, kar umownych

 • prowadzenie procesów

 • sprawy egzekucyjne

 

Pomoc Prawna dla Przedsiębiorców i innych podmiotów / Sprawy gospodarcze

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria przygotowana jest do świadczenia obsługi prawnej dla firm niezależnie od ich struktury i formy organizacyjnej.

Kancelaria świadczy także doradztwo prawne dla podmiotów, które nie zajmują się działalnością gospodarczą (stowarzyszenia, fundacje, również jednostki samorządu terytorialnego), a także dla osób fizycznych.

 • umowy handlowe

 • spory sądowe i pozasądowe

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców

 • sporządzanie opinii prawnych

 • prawo korporacyjne i gospodarcze

 • zamówienia publiczne

 • audyt prawny spółek i przedsiębiorstw

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych

 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikacja projektów umów,

 • rozwiązywanie problemów związanych z roszczeniami wynikającymi z umów

 • analizę prawną umowy kredytowej zarówno pod względem przepisów krajowych, jak i prawa unijnego,

 • kompleksową usługę prowadzenia sprawy zarówno na etapie przedsądowych negocjacji z bankiem, jak i postępowania sądowego we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym,

Prawo Bankowe

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria prowadzi wraz z adwokatem Grzegorzem Sikorskim przełomową dla wszystkich „frankowiczów” w Polsce sprawę Państwa Dziubak (sprawa C 260/18), w której Sąd postanowił o skierowaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiewających wątpliwości interpretacyjne dotyczące skutków zawarcia przez bank w umowie kredytowej niedozwolonych postanowień umownych, związanych z  indeksacją do kursu CHF. Kancelaria oferuje:

Prawo Obrotu Nieruchomościami

Zajmujemy się kwestiami dotyczącymi najmu lokali oraz obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

 

 • odzyskiwanie nieruchomości tzw. grunty warszawskie, nieruchomości zabrane na podstawie dekretu PKWN

 • spory związane z wywłaszczeniem nieruchomości

 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości,

 • analiza ksiąg wieczystych, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych

 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe itd.

 • analiza i sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy

 • pomoc przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów dotyczących nieruchomości

 • doradztwo oraz opracowywanie umów cywilnoprawnych koniecznych przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych, jak również wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego

 • obsługa prawna i reprezentacja Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciach budowlanych

Zakres usług Kancelarii

Prawo Rodzinne 
i Spadkowe

Prowadzenie spraw o:

 • rozwód i separację

 • uregulowanie kontaktów z dziećmi

 • ustalenie miejsca pobytu z dzieckiem, w tym rodziców będących obywatelami państw obcych

 • alimenty

 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków

 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

 • ubezwłasnowolnienie

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • zabezpieczenie spadku

 • zachowek

 • uznanie na niegodnego dziedziczenia

 • związanych z podatkiem od spadków i darowizn

Zakres usług Kancelarii

Prawo Karne

Praktyka prawa karnego i spraw karnych:

 • obrona w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego na poziomie wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym

 • obrona i reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądem

 • sporządzanie pism i wniosków procesowych, w tym: apelacje, kasacje, wnioski odszkodowawcze za niesłuszne skazanie, sprawy przed Trybunałem w Strasburgu

Zakres usług Kancelarii

Prawo Administracyjne

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi:

 

 • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów adm. państwowej, oraz jednostek samorządu terytorialnego,

 • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych,

 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zakres usług Kancelarii

Prawo własności intelektualnej i autorskiej, oraz prawo nowych technologii

Praktyka prawa własności intelektualnej:

 • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych,

 • przygotowanie umów oraz negocjacje w sprawach dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, a także umów licencyjnych,

 • przygotowywanie umów i doradztwo w zakresie prawa nowych technologii oraz prawa konkurencji,

 • prowadzenie sporów sądowych w sprawach opisanych wyżej.

Zakres usług Kancelarii

Prawo egzekucyjne

Reprezentowanie klienta w sprawach egzekucyjnych.

Zakres usług Kancelarii

81-365 Gdynia, Ul. S. Batorego 9/23

tel. +48 (58) 781 76 67