Odwiedź nas na Facebook
polska

Prawo Cywilne

lineLeft

Nasza kancelaria  służy Klientom pomocą w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Usługi prawne kancelarii polegają w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych
 • sporządzaniu opinii prawnych
 • doradztwie i reprezentowaniu Klienta w każdym etapie postępowania - zarówno sądowego jak i pozasądowego
 • sporządzaniu pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych
 • reprezentowaniu Klienta przed Sądami powszechnymi

W zakresie prawa cywilnego sensu stricte Kancelaria oferuje:

 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikację projektów takich umów jak: sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, umowa agencyjna, zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa komisu, umowy kredytowe, umowa ubezpieczenia,  leasing,  umowa cesji, umowa przekazu, umowa o przejęcie długu i inne
 • rozwiązywanie problemów związanych z roszczeniami  wynikającymi  z umów,  przypadki niewykonania lub nienależytego  wykonania umów, spory z  rękojmi,  gwarancji, niezgodność towaru z umową, dochodzenie należności, kary umowne, skargi paulińskie

 • Prowadzenie procesów zwianych z umowami  darowizny, dożywocia
 • wsparcie prawne w kwestiach dotyczących nieruchomości: nabywanie nieruchomości, roszczenia ochronne, kwestie służebności, znoszenie i ustanawianie współwłasności, zasiedzenia, doradztwo w kwestiach przygotowywania umów dot. zarządu nieruchomością (najem, zarząd), doradztwo w kwestiach lokalowych, nabycie powiernicze nieruchomości, doradztwo w kwestii ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomości
 • pomoc prawną w zakresie prawa turystycznego, w razie niedotrzymania warunków umowy przez biura turystyczne, zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
 • odszkodowania
  Prowadzimy sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Kompletujemy dokumentację niezbędną do wniesienia sprawy odszkodowawczej, negocjujemy z zakładami ubezpieczeń wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń jak i przed sądem powszechnym w przypadku sporu.

  Prowadzimy sprawy o odszkodowania nie tylko przeciwko zakładom ubezpieczeń, ale także przeciwko Skarbowi Państwa, osobom fizycznym i innym osobom prawnym

  W zakresie spraw odszkodowawczych Kancelaria oferuje reprezentację i doradztwo w kwestiach roszczeń z tytułu:

  • odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  • odpowiedzialności za szkodę na mieniu
  • odpowiedzialności za szkodę na osobie
  • odpowiedzialności za szkody medyczne
  • odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy
  • odpowiedzialność za wypadki komunikacyjne
  • odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych
  • a także roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, naruszenia dóbr osobistych czy naruszenia praw autorskich

 

Wyznaczniki naszych usług:

 • rzetelność, uczciwość, lojalność
 • pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm
 • szybka interwencja w sprawach wymagających niezwłocznego działania
 • całkowite i bezwzględne zachowanie tajemnicyobowiązującej adwokata, chronione przepisami prawa
 • prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad etycznych ustanowionych przez korporację adwokatów (zawód zaufania publicznego)
   

lineRight

calc
Porady On-Line

Pewne i poufne rozwiązanie problemu

Kancelaria świadczy także pomoc prawną przez internet.

Korzystając z usługi porady on-line otrzymujecie Państwo szybkie, pewne i poufne rozwiązanie przedstawionego problemu.
lineRight

bot